Dziennik nr 77 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 maja 2006 r.

Nr 77

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1944

nr 60/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Lednickiego Parku Krajobrazowego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1945

nr XXXIX/267/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy Borek Wlkp.

 
1946

nr XXXIX/270/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, od którego zależy przyznanie nieodpłatnie pomocy osobom i rodzinom w zakresie dożywiania

 
1947

nr XXVII/176/2006 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
1948

nr XLVI/289/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie podziału gminy Czempiń na obwody głosowania

 
1949

nr XLVI/290/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie podziału gminy Czempiń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych na każdym okręgu

 
1950

nr XXXIII/304/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Krzywiń

 
1951

nr XXXIV/196/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Pakosław

 
1952

nr XLIV/219/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1953

nr XXIX/216/2006 Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryczywół

 
1954

nr XXX/190/2006 Rady Gminy Kamieniec z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamieniec

 
1955

nr XXVII/241/2006 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1956

nr XXVIII/243/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszenie o dokonanie wpisu oraz zmian do ewidencji działalności gospodarczej

 
1957

nr XCI/1025/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta Poznania, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa

 
1958

nr XCI/1028/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1959

nr 43-SO-7/P/2006/Ko z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Ślesin

 
1960

nr SO.-0951/85/19/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Chrzypsko Wielkie

 
1961

nr SO.-0951/97/16/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Czerwonak

 
1962

nr SO-0951/96/18/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Obrzycko

 
1963

nr SO-0951/95/18/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Opalenica

 
1964

nr 45/SO-6/P/2006/Ko z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Przedecz na 2006 rok

 
1965

nr SO.-0951/7/19/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Mieścisko

 
1966

nr SO.-0951/86/19/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Gniezno

 
1967

nr SO.-0951/93/17/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Murowana Goślina

 
1968

nr SO.0951/90/16/2006 z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Nekla

 
1969

nr SO.-0951/82/17/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Rokietnica

 
1970

nr SO-85/2-P/Ka/06 z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Dobrzyca

 
1971

nr SO-10/14/P/2006/Ln z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Lwówek

 
1972

nr SO-94/4-P/Ka/06 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
1973

nr 29/SO-7/D/2006/Ko z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Ślesin

 
1974

nr SO.-0951/37/19/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Chrzypsko Wielkie

 
1975

nr SO.-0951/41/16/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Czerwonak

 
1976

nr SO.-0951-66-19-2006 y dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Gniezno

 
1977

nr SO.-0951/94/18/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Opalenica

 
1978

nr 30/SO-6/D/2006/Ko z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Przedecz na 2006 rok

 
1979

nr SO.-0951/92/17/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina

 
1980

nr SO.0951/100/17/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września

 
1981

nr SO 86/2-D/Ka/06 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Dobrzyca deficytu budżetowego na rok 2006

 
1982

nr SO-10/12/D/2006/Ln z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
1983

nr SO-93/4-D/Ka/06 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną deficytu budżetowego na rok 2006

 


POROZUMIENIA

 
1984

zawarte w dniu 1 marca 2006 r. pomiędzy powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia zadań

 
1985

zawarte w dniu 10 kwietnia 2006 r. pomiędzy powiatem Leszczyńskim a gminą Wijewo w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej

 


SPRAWOZDANIE

 
1986

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mieścisko za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 22.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 10:56