Dziennik nr 75 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 maja 2007 r.

Nr 75

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1969

nr V/25/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
1970

nr VI/46/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 
1971

nr VI/47/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pomocy społecznej

 
1972

nr VI/31/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach

 
1973

nr VI/33/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/25/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
1974

nr V/50/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie

 
1975

nr VIII/38/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr LV/314/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
1976

nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/386/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 października 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w roku 2007

 
1977

nr IX/44/07 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
1978

nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Koło oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
1979

nr VI/32/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona

 
1980

nr VI/51/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich przyznawania, a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn

 
1981

nr VII/29/07 Rady Gminy Lądek z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek

 
1982

nr VII/39/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rachowa

 
1983

nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

 
1984

nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę nr XXVII/206/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali

 
1985

nr 34/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

 
1986

nr 34/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
1987

nr VIII/43/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki

 
1988

nr VII/56/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1989

nr VII/47/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały nr III/22/2006 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
1990

nr VII/55/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 
1991

nr VIII/49/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1992

obwieszczenie z dnia 16 maja 2007 roku o ogłoszeniu rejestru całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 23.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:16