Dziennik nr 73 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 kwietnia 2010 r.

Nr 73

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1466

nr 383/09 Rady miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały w sprawie dożywiania dzieci w szkołach Gminy Kłodawa

 
1467

nr XXXV/239/2009 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2010

 
1468

nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

 
1469

nr XXXVII/222/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

 
1470

nr XXXVII/223/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobylin na lata 2010-2014

 
1471

nr XLVI/340/2010 rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Krotoszyna za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

 
1472

nr XLIV/635/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza

 
1473

nr XLIV/636/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza

 
1474

nr XXXIII/231/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 
1475

nr XLVIII/297/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk na lata 2010-2013"

 
1476

nr XLVIII/299/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/268/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej w roku 2010 oraz poboru tej opłaty

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1477

nr XLIV/246/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 
1478

nr XXXVII/310/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego

 


ANEKSY DO POROZUMIEŃ

 
1479

aneks nr 2 z dnia 11 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą i Miastem Raszków a Powiatem Ostrowskim w sprawie utrzymania dróg

 
1480

aneks nr 2 z dnia 11 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 31 marca 2004 r. zawartego pomiędzy Miastem Ostrowem Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie utrzymania dróg

 
1481

aneks nr 3 z dnia 11 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Przygodzice a Powiatem Ostrowskim w sprawie utrzymania dróg

 
1482

aneks nr 1 z dnia 12 stycznia 2010 r. . do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą i Miastem Raszków a Powiatem Ostrowskim w sprawie utrzymania dróg

 
1483

aneks nr 1 z dnia 12 stycznia 2010 r. do porozumienia z dnia 31 marca 2004 r. zawartego pomiędzy Miastem Ostrowem Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie utrzymania dróg

 
1484

aneks nr 1 z dnia 12 stycznia 2010 r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004r. zawartego pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Powiatem Ostrowskim w sprawie utrzymania dróg

 
1485

aneks nr 4 zawarty w dniu 17 lutego 2010 r. do porozumienia z dnia 16 lipca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego narodowego Funduszu Zdrowia

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
1486

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Gostyniu za 2009 r.

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1487

nr KN-7.0911-45/10 z dnia 22 lutego 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XLIV/246/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1488

z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie sprostowania błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:34