Dziennik nr 7 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 lutego 2005 r.

Nr 7

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
155

nr XVII/157/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
156

nr XXX/195/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

 
157

nr XXX/200/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kole

 
158

nr 157/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kłodawa

 
159

nr 158/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Kłodawa

 
160

nr 159/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kłodawa

 
161

nr 160/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłodawa

 
162

nr XVIII/162/04 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wągrowiec

 
163

nr XVIII/163/04 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji Gminy Wągrowiec dla publicznych szkół i przedszkoli poza terenem Gminy Wągrowiec, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

 
164

nr XXIV/127/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych dla których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
165

nr XXIV/132/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu wyłapywania bezdomnych zwierząt

 
166

nr XXIV/133/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerniejewo

 
167

nr XVI/116/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
168

nr XVI/124/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2005

 
169

nr XVI/125/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych

 
170

nr XXII/217/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
171

nr XXII/218/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Kostrzyna

 
172

nr XXXV/413/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom i osiedlom w obrębie Skrzynki w miejscowości Mościenica

 
173

nr XXV/254/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
174

nr XXV/255/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/230/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
175

nr XXIX/192/04 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych

 


POROZUMIENIA

 
176

zawarte w dniu 14 grudnia 2004 roku pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów a Powiatem Ostrowskim w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Ostrowski na założenie i prowadzenie przez Gminę i Miasto Odolanów uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

 
177

zawarte w dniu 14 stycznia 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Gnieznem w sprawie powierzenia Miastu Gniezno spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
178

nr OPO-4210-73(4)/2004/973/II/MJ z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Poznaniu

 


INFORMACJA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO

 
179

informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Sądu Okręgowego w Poznaniu na okres do 31 grudnia 2007 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:51