Dziennik nr 69 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 maja 2006 r.

Nr 69

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1719

nr XXVIII/211/2006 Rady Gminy Ryczywół z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Ryczywół

 
1720

nr XXXIII/179/06 Rady Gminy Wapno z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wapno

 
1721

nr 162/XXIV/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 120/XIX/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sulmierzyce

 
1722

nr XXIX/235/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Koźminek

 
1723

nr XL/394/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie

 
1724

nr XXXIV/196/06 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1725

nr XXX/192/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2006 rok

 
1726

nr XXX/199/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu

 
1727

nr LXXXIX/1000/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ŚRÓDMIEŚCIE POZNANIA CENTRUM 1 - FRAGMENT"

 
1728

nr XXXVIII/177/2006 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r.

 
1729

nr XLI/489/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/177/03 Rady miejskiej Kościana z dnia 11.12.2003 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 
1730

nr 199/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku

 
1731

nr XC/1011/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Osiedla Jana III Sobieskiego

 
1732

nr XC/1012/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 
1733

nr XC/1013/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/495/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Poznania

 
1734

nr XC/1016/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 r. określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień

 
1735

nr 201/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puszczykowa

 
1736

nr XXXVIII/275/06 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylej Górze

 
1737

nr XXII/163/06 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
1738

nr XXXVI/13/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Orlina Duża

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1739

nr OPO-4210-11(10)/2006/282/V/AS z dnia 19 kwietnia 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejską Energetykę Cieplną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 11.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:21