Dziennik nr 68 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 kwietnia 2010 r.

Nr 68

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1410

nr XXXVIII/235/2009 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2010 rok

 
1411

nr XXXIX/255/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

 
1412

nr XL/235/09 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica, dla obszaru położonego w północnej części wsi

 
1413

nr LVI/526/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej

 
1414

nr LVI/527/201 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane przez Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem

 
1415

nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/141/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
1416

nr XXXVII/213/10 Rada Gminy Kobyla Góra z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobyla Góra w latach 2010 - 2014

 
1417

nr XXXVIII/194/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1418

nr XXVII/181/10 Rady Gminy Powidz z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 
1419

nr XXVI/182/10 Rady Gminy Powidz z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Powidz

 
1420

nr XXXIV/352/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzanym jest Gmina Kleczew, dodatków stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy praz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający tryb i warunki przyznawania nagród

 
1421

nr XXIV/353/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1422

komunikat z dnia 3 lutego 2010 r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:49