Dziennik nr 68 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 maja 2007 r.

Nr 68

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1780

nr III/29/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo-działka nr 219/1

 
1781

nr IV/24/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
1782

nr IV/24/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/95 Rady Gminy Granowo z dnia 23.03.1995 r. w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych w formie zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw gminy Granowo

 
1783

nr IV/25/2007 Rady Gminy w Granowie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Granowo na rok 2007, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

 
1784

nr IV/26/2007 Rady Gminy w Granowie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zmiany statutu sołectw w gminie Granowo

 
1785

nr IV/28/2007 Rady Gminy w Granowie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie : określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1786

nr VI/32/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przydomowych ( przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków

 
1787

nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Adamowo-Tręby, gm. Kleczew oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu w/w planu, a nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

 
1788

nr VII/42/07 Rady Gminy w Kole z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Powiercie

 
1789

nr VI/41/2007 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 
1790

nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
1791

nr VI/37/07 Rady Gminy Wapno z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie

 
1792

nr VII/56/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 
1793

nr 63/VII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Śrem

 
1794

nr VI/47/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Turku nr VII/64/03 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli Nr 1,2,3,4,5,6,7,8

 
1795

nr VI/48/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego w 2007 roku wysokość i warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek

 
1796

nr VI/49/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z budżetu gminy środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz w sprawie określenia warunków i sposobu ich przyznawania

 
1797

nr VI/51/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/370/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta Turku

 
1798

nr VI/52/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/123/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 27.11.2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Turku

 
1799

nr VI/46/07 Rady Gminy Babiak z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Babiak

 
1800

nr VI/58/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/342/2001 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1801

nr V/46/2007 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 
1802

nr VI/53/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego

 


POROZUMIENIA

 
1803

zawarte w dniu 9 lutego 2007 r. pomiędzy gmina Jarocin a gmina Dobrzyca w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

 
1804

zawarte w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Średzkim a gmina Nowe Miasto nad wartą w sprawie zasad i warunków przekazania przez Powiat Średzki prowadzenia szkół gimnazjalnych w Nowym Mieście nad wartą Gminie Nowe Miasto nad Wartą

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1805

nr SO.0951/82/17/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina

 
1806

nr SO-089/2-P/Ka/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Rychtal

 
1807

nr SO-91/2-D/Ka/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez gminę Trzcinica

 
1808

nr SO-92/2-P/Ka/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Trzcinica

 
1809

nr SO-0951/80d/12/Pi/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lipka nr V/34/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

 
1810

nr 30/SO-8/D/2007/Ko z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Grodziec

 
1811

nr SO-90/4-P/Ka/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

 
1812

nr SO.0951/81/17/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Murowana Goślina

 
1813

nr SO-0951/81p/12/Pi/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu nr 7/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie prognozy długu gminy

 
1814

nr SO.-0951/79/17/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pniewy

 
1815

nr SO-0951/82p/12/Pi/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Łobżenica nr 10/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie prognozy długu gminy Łobżenica na 2007 rok

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1816

z dnia 9 maja 2007 r. o ogłoszeniu rejestru domów pomocy społecznej

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1817

informacja o decyzjach nr WCC/59-ZTO/272/W/OPO/2007/MP, nr PCC/61-ZTO/272/W/OPO/2007/MP z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Lesznie

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 10.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:27