Dziennik nr 67 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 maja 2006 r.

Nr 67

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1693

nr XLII/233/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 
1694

nr XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

 
1695

nr XLIV/264/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w Kaźmierzu rejon ul. Nowowiejskiej I

 
1696

nr XLIV/265/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gaju Wielkim

 
1697

nr XLIV/266/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy

 
1698

nr XXXVI/197/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/187/05 Rady Gmin y Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Turek

 
1699

nr XXVII/143/06 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Obrzycko

 
1700

nr XXVII/144/06 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Obrzycko

 
1701

nr XXXV/229/2006 rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 
1702

nr XXIII/185/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra

 
1703

nr XXXV/209/06 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Dolsk z tytułu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu należności oraz określenia organu do tego uprawnionego

 
1704

nr XXXVI/438/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1705

nr XXXVIII/267/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupcy

 
1706

nr XXXV/392/06 Rady Miejskiej w Turku z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Turek

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1707

nr XXXVI/214/2006 rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XVI/88/2004 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia odznaczenia "Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego"

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
1708

nr I/142/2006 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2006 rok

 


SPRAWOZDANIE

 
1709

informacja z wykonania budżetu gminy Duszniki za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 09.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:26