Dziennik nr 66 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 maja 2007 r.

Nr 66

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1721

nr 13/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kłecko

 


ZARZADZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1722

nr 80/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1723

nr III/12/06 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy Bralin

 
1724

nr 33/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2007 roku

 
1725

nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

 
1726

nr V/28/07 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w uchwale nr III/12/06 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy Bralin

 
1727

nr VI/29/07 Rady Gminy Bralin z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

 
1728

nr VI/74/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska - Młynarska II"

 
1729

nr IV/35/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1730

nr VI/49/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Śmigiel

 
1731

nr IV/28/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2007 r. w3 sprawie zada i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
1732

nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto i Gminę Krotoszyn za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 
1733

nr VI/38/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dróg

 
1734

nr VI/27/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1735

nr V/30/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od posiadania psów

 
1736

nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania ( detonowania ) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 
1737

nr X/72/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepankowo-rejon ul. Widawskiej" w Poznaniu

 
1738

nr X/74/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

 
1739

nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1740

nr V/36/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

 
1741

nr V/37/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały o zwolnieniach z podatku od nieruchomości na 2007 rok

 
1742

nr VI/33/07 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą

 
1743

nr VI/34/07 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla podmiotów, które po raz pierwszy rozpoczęły działalność gospodarczą

 
1744

nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Krotoszyna

 
1745

nr VII/48/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
1746

nr VII/51/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku i opłat lokalnych

 
1747

nr VII/54/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień

 
1748

nr IX/37/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XII/72/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Kępno oraz sposobu jej poboru

 
1749

nr IX/38/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
1750

nr IX/39/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego i leśnego

 
1751

nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
1752

nr VI/37/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wykonywanych na terenie gminy Kiszkowo

 
1753

nr VI/24/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1754

nr VI/25/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/195/05 Rady gminy Kobyla Góra z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kobyla Góra

 
1755

nr V/26/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/126/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie inkasa podatków na obszarze gminy Rozdrażew

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI PLESZEWSKIEJ

 
1756

nr I/5/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 08.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:31