Dziennik nr 64 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 maja 2007 r.

Nr 64

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1669

nr III/15/2006 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
1670

nr III/31/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ujście na rok 2007

 
1671

nr III/16/06 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

 
1672

nr III/27/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2007 rok

 
1673

nr IV/20/2007 Rady Miejskiej w Przedeczu z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przedecz w 2007 roku

 
1674

nr VI/24/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
1675

nr IV/19/07 Rady Gminy Grodziec z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Grodziec oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa

 
1676

nr VI/37/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
1677

nr V/36/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl

 
1678

nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego "Zielony Rynek" w Dobrej

 
1679

nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu postępowania udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1680

nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
1681

nr 32/VI/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmieniająca uchwałę nr 165/XXIV/05 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1682

nr VII/37/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich, związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów nieruchomości

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 04.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:34