Dziennik nr 57 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 


 

orzełek


 


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 kwietnia 2002 r.

Nr 57


 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

1622

nr XXVI/366/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie opłaty targowej

 

1623

nr XXVI/369/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wygaśnięcia uchwały Nr XIX/274/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

1624

nr XLII/436/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002 r. w budżecie miasta Leszna na rok 2002

 

1625

nr XL/249/02 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

1626

nr XXVIII/234/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w części dotyczącej miasta Dobra

 

1627

nr XXVIII/235/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w części dotyczącej wsi Miłkowice

 

1628

nr XXVIII/236/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w części dotyczącej wsi Długa Wieś

 

1629

nr XXXIV/329/2002 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

 

1630

nr XXXIV/320/2002 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu spłat należności pieniężnych Gminy Skoki, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 

1631

nr XLIV/217/2002 Rady Gminy w Kole z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kole

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

1632

nr 4/SO-22/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2001

 


SPRAWOZDANIE

1633

z wykonania budżetu gminy Zaniemyśl za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:12