Dziennik nr 56 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 kwietnia 2002 r.

Nr 56


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1600

nr 15/02 z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1601

nr XXXIX/406/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2002

 

1602

nr XXXVI/224/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 r.

 

1603

nr XLIX/489/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie regulaminów targowisk

 

1604

nr XLIX/490/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie opłaty targowej

 

1605

nr XLIX/493/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

 

1606

nr XLIX/495/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 

1607

nr XXX/362/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

1608

nr XXXIX/214/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

1609

nr XXXIX/220/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bojanowo

 

1610

nr 211/XXXI/02 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 183/XXVIII/01 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat

 

1611

nr XXXII/169/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Doruchowie

 

1612

nr XXVII/128/2002 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

1613

nr XL/227/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, za usługi wywozu nieczystości z budynków komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

1614

nr SO-17/13/P/2002/Ln z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościan

 


POROZUMIENIE

1615

zawarte w dniu 20 marca 2002 r. pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

1616

zawarte w dniu 8 kwietnia 2002 r. pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gmina i Miastem Odolanów w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 


UCHWAŁY ZARZĄDU GMIN

1617

nr 89/2002 Zarządu Gminy w Baranowie z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2001 r.

 

1618

nr 42/2002 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1619

nr OPO-820/544-A/4/2002/III/MW z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pniewach

 

1620

nr OPO-820/227-A/6/2002/III/AK z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

 


INFORMACJA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1621

z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży określonej w koncesji na wytwarzanie ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:16