Dziennik nr 50 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 kwietnia 2002 r.

Nr 50


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1463

nr XXVI/175/2001 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2002 rok

 

1464

nr XXXIII/213/2001 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r.

 

1465

nr XXXIV/254/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ustalenia inkasa i wysokości jego wynagrodzenia

 

1466

nr XLVI/318/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok

 

1467

nr I/2/2002 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002

 

1468

nr XXVII/183/2002 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/175/2001 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2002

 

1469

nr XXX/259/2002 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Sierakowie Nr XX/158/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

1470

nr XXX/259/2002 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2002 r w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

1471

nr XXXVII/258/2002 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto i gminę Grabów n. Prosną oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

 

1472

nr XLII/326/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie na 2002 rok

 

1473

nr XXV/214/2002 rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opalenica

 

1474

nr XXXVII/258/2002 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Nr XXXIV/234/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

 

1475

nr XLIX/293/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1476

nr XXVIII/160/2002 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

1477

nr XXVIII/162/2002 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY WIELKOPOLSKIEJ REGIONALNEJ KASY CHORYCH

1478

nr 24/V/2000 z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmian w statucie Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych

 

1479

nr 108/XV/2000 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmian w statucie Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych

 

1480

nr 126/XIX/2001 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych

 

1481

nr 135/XXI/2001 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych

 


KOMUNIKATY

1482

Starosty Pilskiego z dnia 26 marca 2002 w sprawie miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w poszczególnych domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego w 2002 r.

 

1483

Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej znajdującego się na terenie miasta Leszna w roku 2002

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

1484

nr SO - 9/11 - D/Ka/02 z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2002 miasta Sulmierzyce

 

1485

nr SO - 9/15 - P Ka/02 z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2002 miasta Sulmierzyce

 


POROZUMIENIA

1486

zawarte w dniu 31 stycznia 2002 r. pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Żerków w sprawie przekazania Miastu i Gminie Żerków zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w Mieście Żerków w 2002 roku

 

1487

zawarte w dniu 31 stycznia 2002 r. pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Jarocin w sprawie przekazania Gminie Jarocin zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w Mieście Jarocin

 

1488

zawarte w dniu 31 stycznia 2002 r. pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Jaraczewo w sprawie budowy chodnika Wojciechowo - Łowęcice i przekazania na ten cel pomocy finansowej

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1489

WCC/996A/2999/W/3/9/2002/BS z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza "PEG WEST BUD" Spółka z o.o. w Koszalinie w koncesji na wytwarzanie ciepła

 


OBWIESZCZENIE

1490

z dnia 5 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:36