Dziennik nr 39 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 marca 2005 r.

Nr 39

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1139

nr XIX/120/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieroszewice na 2005 rok

 
1140

nr XVIII/152/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Opalenica na 2005r.

 
1141

nr XXVII/175/2004 Rady miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

 
1142

nr XXVIII/148/2005 Rady Gminy w Baranowie z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 
1143

nr XXVIII/150/2005 Rady Gminy w Baranowie z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie zakresu usług opiekuńczych, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
1144

nr XXVIII/229/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005r. określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
1145

nr XXVIII/230/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

 
1146

nr XXVIII/185/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005

 
1147

nr XX/136/2005 Rady Gminy Czermin z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czermin na 2005 rok

 
1148

nr XIX/118/2005 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
1149

nr XIX/120/2005 Rady Gminy Niechanowo z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1150

nr XXI/101/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 
1151

nr XXVIII/162/2005 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 lutego 2005 w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Żelazków

 
1152

nr XXVI/157/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego uznawania i wypłacania

 
1153

nr XIX/126/2005 Rady Gminy w Granowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Granowo na rok 2005, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

 
1154

nr XIX/127/2005 Rady Gminy Granowo z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Granowo dla nauczycieli i dyrektorów szkól i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Granowo

 
1155

nr XXIX/240/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę nr XLII/291/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie inkasa podatku i opłat lokalnych

 
1156

XXIII/174/2005 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Kwilcz

 
1157

XXIII/175/2005 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Kwilcz

 
1158

nr XX/173/2005 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Łubowo

 
1159

nr XXV/75/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Obrzycko w sprawie połączenia miasta Obrzycko i gminy Obrzycko

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1160

z dnia 16 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:40