Dziennik nr 37 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 marca 2005 r.

Nr 37

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU 

 
1035

z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Sieroszewice

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1036

nr 61/2005 z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kazimierz Biskupi

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1037

nr XVIII/92/2004 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sośnie na 2005 rok

 
1038

nr XXV/188/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
1039

nr XX/148/2004 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Zduny na 2005 rok

 
1040

nr XXVI/196/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

 
1041

nr XXVI/197/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorców przyznanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej

 
1042

nr XXI/123/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego na rok 2005 wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Kaczory

 
1043

nr XXI/124/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Kaczory

 
1044

nr XXIII/114/2005 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych

 
1045

nr XXIII/115/2005 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
1046

nr XXIV/176/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kobylin

 
1047

nr XXIV/179/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobylin

 
1048

nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 
1049

nr XXIV/183/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zasad przekazywania sołectwom mienia do korzystania

 
1050

nr XXI/149/2005 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zduny

 
1051

nr XXI/150/2005 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w celu zapewnienia dożywiania uczniom w okresie roku szkolnego w gminie Zduny

 
1052

nr XXI/151/2005 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
1053

nr XXIV/153/2005 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

 
1054

nr XXIV/154/2005 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
1055

nr XXIV/156/2005 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Skalmierzyce

 
1056

nr XXIV/154/2005 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście do kategorii dróg gminnych

 
1057

nr XXX/184/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom w 2005 roku niektórych składników wynagrodzenia"

 
1058

nr XXIII/5/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
1059

nr XXIII/6/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych gminy Szydłowo

 
1060

nr XXXV/291/2005 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, godzin doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy

 
1061

nr XXVIII/136/2005 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Okonek w 2005 roku

 
1062

nr 139/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

 
1063

nr 142/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę nr 42/99 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 marca 1999r. w sprawie utworzenia gimnazjum w Jastrowiu

 
1064

nr 143/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Sypniewie

 
1065

nr 148/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1066

nr XVII/114/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1067

nr XXVII/204/2005 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 marca 2005r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 
1068

z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2005

 


ZARZĄDZENIA STAROSTÓW

 
1069

zarządzenie nr 2/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2005 roku w Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benony Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

 
1070

zarządzenie nr 3/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2005 roku w Domu Pomocy Społecznej w Psarach

 
1071

zarządzenie nr 4/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2005 roku w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej

 
1072

zarządzenie nr 8/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinę w Ostrowie Wielkopolskim w 2005 roku

 


KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
1073

z dnia 4 marca 2005r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Gostyńskiego 2005 roku ogłoszonego w Dz.Urz. Woj. Wiel. Nr 8, poz. 199 z 2 lutego 2005r

 


INFORMACJA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 
1074

z dnia 4 marca 2005r. o wpisaniu obiektów do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i skreśleniu obiektów z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1075

nr WCC/853G/973/W/OWA/2005/IR, nr PCC/912H/973/W/OWA/2005/IR z dnia 4 marca 2005r. zmieniające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielone Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:44