Dziennik nr 36 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 marca 2005 r.

Nr 36

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1008

nr XXVI/240/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 
1009

nr XVIII/139/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedecz na 2005r.

 
1010

nr XXXIII/228/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Koło

 
1011

nr XXXIII/229/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
1012

nr XXXIII/230/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu

 
1013

nr XXXIII/231/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 
1014

nr XXIX/157/2005 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
1015

nr XXIX/158/2005 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
1016

nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego

 
1017

nr XXIX/166/2005 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/108/2004 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy

 
1018

nr XXXI/173/2005 Rady Gminy Babiak z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2005r.

 
1019

nr XXXI/175/2005 Rady Gminy Babiak z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli

 
1020

nr XXXI/174/2005 Rady Gminy Babiak z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Babiak

 
1021

nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
1022

nr XXI/172/2005 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rychwał

 
1023

nr XXI/173/2005 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rychwał

 
1024

nr 146/2005 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom gimnazjum oraz szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Władysławów

 
1025

nr XXV/164/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków

 
1026

nr XXV/165/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków

 
1027

nr XXV/140/2005 Rady Gminy Koło z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Koło

 
1028

nr XXVIII/261/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

 
1029

nr 11/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowym domu opieki społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
1030

komunikat Starosty Średzkiego z dnia 8 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie na 2005 rok

 
1031

komunikat Starosty Pilskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie powiatu pilskiego w 2005r.

 
1032

komunikat Starosty Pilskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego w 2005r.

 


SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 
1033

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2004

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1034

z dnia 11 marca 2005r. o sprostowaniu błędu - daty wydania Dz.Urz. Woj. Wiel. Nr 208*/2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:46