Dziennik nr 33 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 marca 2005 r.

Nr 33

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
883

nr XXVI/136/2004 Rady Gminy w Brudzewie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Brudzew na rok 2005

 
884

nr XXI/208/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
885

nr XXVII/243/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/371/2002 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
886

nr XXIV/156/2005 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Wilczyn

 
887

nr XXVI/150/2005 Rady Gminy Orchowo z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Orchowo

 
888

nr XXIII/132/2005 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w Karczewku, dz. nr ewid. 14/4

 
889

nr XXIII/203/2005 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 
890

nr XXIII/204/2005 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także regulaminu nagród, obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

 
891

nr XLVII/297/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tarnowo Podgórne

 
892

nr XLVII/298/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/269/2004 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
893

nr XXV/162/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2005r.

 
894

nr XXV/ 163/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 - wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Tuliszków

 
895

nr XXV/262/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 
896

nr XX/152/2005 Rady Gminy Ryczywół z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
897

nr XX/153/2005 Rady Gminy Ryczywół z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Ryczywół

 
898

nr XXVIII/195/2005 Rady Miasta Słupca z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
899

nr XXXIII/217/2005 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/144/2004 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 28 kwietnia 2004r. dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Śremskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
900

nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
901

nr XXXIII/220/2005 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która nadal przebywa w rodzinie zastępczej i otrzymuje pomoc pieniężną do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
902

nr SO-0951/24/13/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Ujścia nr 1/2005 z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie kształtowania się kwoty długu Gminy i Miasta Ujście

 
903

nr SO-0951/23/13/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta Wągrowca nr 188/2004 z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia prognozy długu na 31 grudnia 2005r. i lata następne

 
904

nr SO-11/6/P/Ln/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Śmigiel

 
905

nr SO-10/7/P /2005/Ln z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Wolsztyn

 
906

nr SO-0951/31/12/Pi/2005 z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu nr 5/2005 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miasta Złotowa w latach 2005-2008

 
907

nr 7/SO-5/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Konina

 
908

nr SO-0951/18/17/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Rokietnica

 
909

nr SO-0951/42/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu nr 44/2004 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie prognozy kwoty długu publicznego

 
910

nr SO-0951/20/16/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Stęszew

 
911

nr SO-0951/21/17/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Środa Wlkp.

 
912

nr SO-0951/34/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu nr 43/04 Wójta Gminy Wapno z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie prognozy kwoty długu gminy Wapno na dzień 31 grudnia 2005r.

 
913

nr SO-0951/36/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy w Wągrowcu nr 102/05 z dnia 5 stycznia 2005r. w sprawie prognozy długu gminy Wągrowiec

 
914

nr 14/SO-8/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Turek na rok 2005

 
915

nr SO-0951/44/12/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w uchwale nr 74/186/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie prognozy kształtowania się kwoty długu na lata 2005-2012

 
916

nr 14/SO-0951/25/16/2005 z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Międzychód

 
917

nr SO-0951/27/18/2005 z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Nowe Miasto n/Wartą

 
918

nr SO-9/2/P/2005/Ln z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Miejska Górka

 
919

nr SO-9/3/P/2005/Ln z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Siedlec

 
920

nr SO-0951/29/18/2005 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Mieleszyn

 
921

nr SO-0951/30/18/2005 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Sieraków

 
922

nr SO-0951/31/18/2005 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Swarzędz

 
923

nr SO-9/6/P/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Jutrosin

 
924

nr SO-11/11/P/Ln/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 


POROZUMIENIE

 
925

nr 5/WS/2005 zawarte w dniu 10 stycznia 2005r. pomiędzy gmina Przykona a miastem Konin dotyczące prowadzenia Izby Wytrzeźwień

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
926

sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2004

 
927

sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 
928

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Śremie za rok 2004

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
929

komunikat Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w 2005 roku

 
930

komunikat Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w 2005 roku

 
931

komunikat Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach w 2005 roku

 
932

komunikat Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka we Wrześni w 2005 roku

 
933

komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2005r. w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 


OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
934

z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza dla obrębów : 161 - Sulisławice, 162-Kolonia Sulisławie

 
935

z dnia 28 lutego 2004r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza dla obrębów : 021-Śródmiescie I, 035-Śródmieście II, 081A-Kaliniec, 069-Czaszki, 082-Os.Asnyka

 


OBWIESZCZENIE

 
936

obwieszczenie Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie pomocy de minimis dla gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
937

nr WCC/59D/272/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/61C/272/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:53