Dziennik nr 32 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 marca 2005 r.

Nr 32

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
848

nr XXIV157/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budż nr XXIV’157/2004 Rady Miejskiej w

 
849

nr XX/130/2005 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagradzania w roku 2005

 
850

nr XXV/217/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

 
851

nr XXV/219/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
852

nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
853

nr XXVI/198/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu określającego na 2005 rok- wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
854

nr XXVI/199/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, zespołu i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wolsztyn

 
855

nr XXVI/201/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych na terenie gm. Wolsztyn

 
856

nr XXVI/202/2005 Rady Miejskiej Wolsztynie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XIV/114/03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
857

nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Orchowo z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość przysługujących nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli; a także określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
858

nr XXII/159/2005 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
859

nr 148/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez miasto Puszczykowo w roku 2005

 
860

nr XXV/147/2005 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
861

nr XXV/149/2005 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dolsk

 
862

nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2005

 
863

nr XXXII/189/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
864

nr XXXII/196/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne

 
865

nr XXVI/249/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania i wysokości dodatku mieszkaniowego w roku 2005

 
866

nr XXVI/250/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli

 
867

nr XXVI/258/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 
868

nr XXVI/259/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

 
869

nr XXVI/260/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

 
870

nr XXIII/130/2005 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kiszkowo

 
871

nr XXIII/178/2005 Rady Gminy Siedlec z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Siedlec

 
872

nr 262/XXXVII/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czerwonak

 
873

nr 263/XXXVII/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Czerwonak

 
874

nr 264/XXXVII/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
875

nr XIX/134/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dominowo

 
876

nr XXIX/253/2005 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Pniewy dla niepublicznego przedszkola

 
877

nr XXIX/258/2005 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
878

nr XXVI/164/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
879

nr XXIII/214/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

 
880

sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku działającej przy Staroście Ostrowskim

 


INFORMACJA

 
881

wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
882

z dnia 28 lutego 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ceków - Kolonia

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:56