Dziennik nr 29 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 marca 2005 r.

Nr 29

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
748

nr 3/2005 z dnia 21 lutego 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
749

nr XXXI/240/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 
750

nr XXVI/129/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi sołeckiej Baranów

 
751

nr XXX/168/04 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
752

nr 160/XXIII/2004 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

 
753

nr 162/XXIII/2004 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w 2005 roku

 
754

nr XXVIII/186/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych gminy Gołuchów

 
755

nr XXXI/273/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w Jerzykowie, dz. nr ewid. 48/1

 
756

nr XXXVII/419/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej geodezyjnego podziału

 
757

nr XXXVII/420/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
758

nr XXVIII/231/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w części śródmieścia w rejonie ulic Słodowej, Mickiewicza i Benickiej

 
759

nr XX/94/05 Rady Gminy Lipka z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dodatków mieszkaniowych

 
760

nr XX/95/05 Rady Gminy Lipka z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
761

nr XXIV/153/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilczyn na 2005 rok

 
762

nr XXVI/265/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie zasad korzystania z placów gier i zabaw oraz placu do nauki jazdy rowerem

 
763

nr XXVI/266/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kiekrz, gmina Rokietnica

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
764

nr SO-14/1P/04/Pi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Wielenia nr 202/04 z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie określenia prognozy spłaty długu gminy Wieleń w latach 2001 - 2008

 
765

nr SO-14/1P/05/Pi z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Okonek nr 56/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie prognozy kształtowania długu publicznego gminy Okonek

 
766

nr SO-14/2P/05/Pi z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 70/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2005 - 2010

 
767

nr SO-14/3P/05/Pi z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Wójta Gminy Drawsko nr 19/2004 z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie prognozy kształtowania się i spłaty długu

 
768

nr SO-12/1P/05/Pi z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w Zarządzeniu nr 76/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2005 i lata następne

 
769

nr SO-0951/2/14/Pi/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego nr 274/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia prognozy kształtowania się i spłaty długu

 
770

nr SO-11/1/P/Ln/2005 z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Rakoniewice

 
771

nr SO-10/4/P/2005/Ln z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Krzywiń

 
772

nr SO-10/3/P/2005/Ln z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Lipno

 
773

nr SO-10/2/P/2005/Ln z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Święciechowa

 
774

nr 1/SO-7/P/2005/Ko z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Gnieźnieńskiego

 


POROZUMIENIA

 
775

zawarte w dniu 27 stycznia 2005 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim w sprawie dofinansowania modernizacji obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

 
776

zawarte w dniu 28 stycznia 2005 roku pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Grodzisk Wielkopolski w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Grodziska Wielkopolskiego

 
777

zawarte w dniu 15 lutego 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Szamotulskim w sprawie prowadzenia spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
778

zawarte w dniu 16 lutego 2005 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim w sprawie działania wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
779

komunikat Starosty Złotowskiego z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 roku w II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie

 
780

komunikat Starosty Złotowskiego z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku

 
781

komunikat Starosty Złotowskiego z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie

 
782

komunikat Starosty Złotowskiego z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jastrowiu

 
783

ogłoszenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2005

 
784

ogłoszenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2005

 
785

ogłoszenie Starosty Słupeckiego z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu słupeckiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:02