Dziennik nr 27 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 marca 2005 r.

Nr 27

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
688

nr 39/2005 z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy w Skokach

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
689

nr XXII/238/204 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, oprocentowania rozłożonej na raty ceny nieruchomości i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 
690

nr VIII/119/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czermin z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
691

nr VIII/120/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
692

nr VIII/121/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
693

nr VIII/122/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli

 
694

nr VIII/123/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie zasad i wysokości zwrotu zasiłków celowych i pomocy rzeczowej gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego

 
695

nr VIII/124/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie gorącego posiłku a także wysokość oraz tryb pobierania i zwalniania z opłat za udzielona pomoc

 
696

nr XXVI/110/2004 Rady Gminy w Bralinie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
697

nr XIX/124/2004 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2005 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
698

nr XIX/125/2004 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

 
699

nr XXVIII/129/2004 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
700

nr XXI/194/2004 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok

 
701

nr XXIII/147/2004 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach

 
702

nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy w Baranowie z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 
703

nr XXV/125/2005 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego i funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
704

nr XXVIII/180/2005 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005

 
705

nr XXVIII/166/2005 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY BRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
706

nr SO 0951/10/1/P/Ka/05 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Odolanów

 
707

nr SO -27/2-P/Ka/05 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Blizanów

 
708

nr SO-26/2-D/Ka/05 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Trzcinica deficytu budżetowego na rok 2005

 
709

nr SO-25/2-P/Ka/05 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Trzcinica

 


POROZUMIENIA

 
710

porozumienie zawarte w dniu 30 grudnia 2004r. pomiędzy gminą Miasteczko Krajeńskie a miastem i gminą Wyrzysk w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz przygotowywania materiałów do wydania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych, prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dot. w/wym spraw

 
711

porozumienie nr 238-6/04 z dnia 30 grudnia 2004r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu w sprawie uczestniczenia przez Powiat Poznański w kosztach funkcjonowania Policji

 
712

porozumienie nr OC II/3420-1-56/04 zawarte w dniu 26 lipca 2004r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a miastem Poznań w sprawie przekazania środków finansowych do miasta Poznania

 
713

porozumienie OC II/3420-1-55/04 zawarte w dniu 26 lipca 2004r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a miastem Poznań w sprawie przekazania środków finansowych do miasta Poznania

 
714

porozumienie zawarte w dniu 7 stycznia 2005r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kolskiego w sprawie powierzenia prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

 
715

sprawozdanie roczne Starosty Poznańskiego z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku

 


KOMUNIKAT STAROSTY OBORNICKIEGO

 
716

z dnia 3 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Powiatu Obornickiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:07