Dziennik nr 26 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 marca 2005 r.

Nr 26

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
663

nr 37/2005 z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Kłecko

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
664

nr XXIII/173/2004 Rady Gminy w Drawsku z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko na 2005 rok

 
665

nr XXV/142/2004 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaraczewo na 2005 rok

 
666

nr XXIV/120/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005

 
667

nr XXV/184/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zasad przekazywania sołectwom mienia do korzystania

 
668

nr XXIV/ 138/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
669

nr XXIV/140/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Gorce z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej i terenu usług ( również dla rolnictwa) z prawem zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Gostkowo

 
670

nr LXI/646/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie podziału Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole i zmiany jego granic oraz utworzenia w związku z podziałem odrębnej jednostki pomocniczej, Osiedla Antoninek Dolny

 
671

nr LXI/648/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia pieniężne i rzeczowe z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
672

nr XXVII/147/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaraczewo

 
673

nr XXVI/280/2005 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oborniki

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
674

nr 168/XXVI/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia- Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni

 
675

nr 170/XXVI/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

 
676

nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania, wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński

 
677

nr XXVI/177/2005 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński

 
678

nr XXV/174/2005 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

 
679

nr XXVI/192/2005 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powait Gostyński, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
680

nr XXVI/137/2005 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
681

nr SO-0951/13-4/Ka/04/P z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Jaraczewo

 


POROZUMIENIE

 
682

aneks z dnia 4 lutego 2005r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupcy zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Słupeckiego

 


INFORMACJA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KONINIE

 
683

lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Sądu Okręgowego w Koninie

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
684

sprawozdanie Starosty Gostyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok

 
685

sprawozdanie Starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku

 
686

sprawozdanie Starosty Międzychodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 
687

sprawozdanie Starosty Krotoszyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:09