Dziennik nr 21 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lutego 2005 r.

Nr 21

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
512

nr 31/2005 z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Śmigla

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
513

nr XXIII/150/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Podnieca

 
514

nr XXXIV/403/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej

 
515

nr XXVI/151/2004 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, pomocy rzeczowej, zasiłków celowych zwrotnych i okresowych będących w zakresie zadań własnych gminy

 
516

nr XXII/171/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Staszica

 
517

nr XXII/172/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi Ujskie

 
518

nr XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo

 
519

nr XXII/176/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących zapewnienia gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Ujście

 
520

nr XXII/178/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę przyznanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej

 
521

nr XXIX/192/2004 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempiń na 2005 rok

 
522

nr XX/121/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad postępowania i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w formie gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole

 
523

nr XXIII/139/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 
524

nr XIX/176/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad i trybu ustalania oraz poboru opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 
525

nr XXI/187/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
526

nr XXII/139/2004 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
527

nr XXII/140/2004 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkasentów

 
528

nr XXII/142/2004 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych z a usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
529

nr XXV/181/2004 rady Gminy Zlotów z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
530

nr XXV/183/2004 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Złotów na rok 2005

 
531

nr XXV/184/2004 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotowie

 
532

nr XIX/129/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych

 
533

nr XVIII/110/2004 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
534

nr XVIII/112/2004 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niechanowo

 
535

nr XXVII/223/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyna

 
536

nr XXIII/148/2004 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
537

nr XXIII/150/2004 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, zespołach szkół, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 
538

nr XXVIII/141/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
539

nr XXVII/178/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew

 
540

nr XX/165/2004 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

 
541

nr XXIV/210/2004 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/190/2000 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 17 lutego 200r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajęcia lokali użytkowych stanowiących część składową gminnych nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata

 
542

nr XIX/129/2004 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Złotów w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasto Zlotów

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
543

nr VII/14/2004 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
544

nr SO-0951/14-1/Ka/05/P z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brzeziny

 


SPRAWOZDANIE

 
545

sprawozdanie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 200 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:21