Dziennik nr 20 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lutego 2005 r.

Nr 20

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
478

nr XVIII/107/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Miedzichowo z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
479

nr XVIII/108/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie formularzy dotyczących podatków

 
480

nr XVIII/110/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Miedzichowo na rok 2005

 
481

nr XVIII/10122004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
482

nr XVIII/114/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 
483

nr XVIII/115/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 
484

nr XVIII/116/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 
485

nr XXIV/195/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych, oraz zasad wnoszenia tych nieruchomości jako aporty do spółek prawa handlowego, których udziałowcem jest gmina Nowy Tomyśl

 
486

nr XXIV/198/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2005

 
487

nr XXIX/189/2004 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kaźmierz dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 
488

nr XXIX/190/2004 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
489

nr XXIX/193/2004 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kaźmierz gm. Kaźmierz rejon ul. Konopnickiej - Dolnej

 
490

nr XXIX/195/2004 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kaźmierz gm. Kaźmierz rejon ulicy Polnej -Szamotulskiej

 
491

nr XXIX/196/2004 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kiączyn gm. Kaźmierz

 
492

nr XXIX/197/2004 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kaźmierz gm. Kaźmierz rejon ul. Szkolnej - Poznańskiej

 
493

nr XIX/166/2004 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokości dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
494

nr XIX/167/2004 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Wągrowiec

 
495

nr XXIV/134/2005 Rady Gminy Koło z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Koło

 
496

nr XXIV/135/2005 Rady Gminy Koło z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Koło

 
497

nr XXIV/137/2005 Rady Gminy Koło z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
498

nr XXX/147/2005 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
499

nr XXX/148/2005 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
500

nr XXX/149/2005 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
501

nr XXVII/186/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zasiłków celowych na zdarzenia losowe i ekonomiczne usamodzielnienie - przyznawanych z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy

 
502

nr XXVII/187/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
503

nr XXVII/188/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na zasiłki celowe, pomoc rzeczową i zasiłki okresowe - będące w zakresie zadań własnych gminy

 
504

nr XXVII/189/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę miejską Słupca

 


SPRAWOZDANIA

 
505

sprawozdanie Starosty Złotowskiego z dnia 6 stycznia 2005r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 
506

sprawozdanie Starosty Jarocińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku

 
507

sprawozdanie Starosty Pilskiego z dnia 5 stycznia 2005r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2004

 
508

sprawozdanie Starosty Grodziskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku

 


POROZUMIENIA

 
509

zawarte w dniu 10 stycznia 2005r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kaliskiego w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2005r.

 
510

zawarte w dniu 17 stycznia 2005r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Pilskiego w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2005r.

 
511

zawarte w dniu 10 stycznia 2005r. pomiędzy Starostą Poznańskim a Burmistrzem Gminy Mosina przy udziale Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2005r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:24