Dziennik nr 198 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 198

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4757

nr XX/179/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4758

nr XVIII/159/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4759

nr XXII/231/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Chodzieży podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy Miejskiej innych niż zadania określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

 
4760

nr XIV/106/04 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4761

nr XIV/107/04 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty lokalnej - opłata targowa

 
4762

nr XIV/108/2004 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr VIII/66/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Żerków

 
4763

nr XXV/196/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4764

nr XXV/197/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

 
4765

nr XXV/198/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na 2005 rok

 
4766

nr XXV/199/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4767

nr XXV/200/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005

 
4768

nr XXV/201/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
4769

nr XXX/211/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
4770

nr XXX/212/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów pobieranego na terenie gminy Trzcianka

 
4771

nr XXX/213/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka oraz zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa

 
4772

nr XXX/214/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcianka

 
4773

nr XXX/215/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty miejscowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka

 
4774

nr XXX/216/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka

 
4775

nr XIV/87/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok

 
4776

nr XIV/88/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
4777

nr XIV/89/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4778

nr XIV/90/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie stawek podatku od posiadania psów

 
4779

nr XIV/91/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
4780

nr XIV/92/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Chocz

 
4781

nr XIV/93/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

 
4782

nr XXV/115/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4783

nr XXV/116/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4784

nr XXV/117/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości

 
4785

nr XXIII/126/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Miejska Górka

 
4786

nr XXIII/127/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miejska Górka

 
4787

nr XXIII/128/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Miejska Górka

 
4788

nr XXIII/129/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej na obszarze gminy Miejska Górka

 
4789

nr XXIII/130/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na targowiskach gminy Miejska Górka

 
4790

nr XXIII/131/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku na obszarze gminy Miejska Górka

 
4791

nr XXIII/132/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
4792

nr XXIII/133/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zasad oddawania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy

 
4793

nr XXIII/134/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka, w części dotyczącej fragmentu wsi Karolinki dz. Ew. 287, 288/2, 289/2, 290/2 (teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych i magazynów)

 
4794

nr XXIII/135/2004 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
4795

nr XXV/170/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
4796

nr XXV/171/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4797

nr XXV/172/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny q żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy miejskiej Słupca na 2005 rok

 
4798

nr XXV/173/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4799

nr XVII/120/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skulsk na 2005 rok

 
4800

nr XVII/121/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 
4801

nr XVII/122/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4802

nr XVII/123/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
4803

nr XVII/124/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu pobierania podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości

 
4804

nr 132/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4805

nr 135/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w roku podatkowym

 
4806

nr 136/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
4807

nr 137/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2005

 
4808

nr 138/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia i pobierania stawki opłaty administracyjnej

 
4809

nr 139/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4810

nr 140/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2005

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:09