Dziennik nr 191 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 191

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4474

nr XXI/219/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 października 2004r. w sprawie obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Murowana Goślina

 
4475

nr XXI/220/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 25 października 2004r. w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu korzystania z urządzeń i funkcjonowania instalacji z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie Miasta i gminy Murowana Goślina

 
4476

nr XXI/221/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 25 października 2004r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

 
4477

nr XXI/222/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 25 października 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
4478

nr XXI/223/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 25 października 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków za te usługi

 
4479

nr XXIII/384/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat - zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2004r.

 
4480

nr XXIII/385/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004r. w sprawie zwolnienia z opłaty- zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2005r.

 
4481

nr XXIII/386/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2005r.

 
4482

nr XXIII/387/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza

 
4483

nr XXIII/388/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 
4484

nr XXIV/107/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 października 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie

 
4485

nr XXIV/108/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 października 2004r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie

 
4486

nr 104/XVI/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 
4487

nr 106/XVI/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 
4488

nr XXI/123/2004 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania stawki podatku rolnego

 
4489

nr XVII/140/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4490

nr XVII/141/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4491

nr XVII/142/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
4492

nr XVII/143/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r.

 
4493

nr XXIX/174/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach

 
4494

nr XXIX/175/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania

 
4495

nr XXIX/176/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy

 
4496

nr XIX/128/2004 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego w 2005 roku na obszarze gminy Blizanów

 
4497

nr XIX/129/2004 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 na obszarze gminy Blizanów

 
4498

nr XIX/130/2004 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4499

nr XIX/131/2004 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4500

nr XIX/132/2004 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Blizanów

 
4501

nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

 
4502

nr XXII/157/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4503

nr XXII/158/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
4504

nr SO 4/2-D/Ka/04 z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną deficytu budżetowego na rok 2004

 
4505

nr SO 4/2-P/Ka/04 z dnia 6 grudnia 2004r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:25