Dziennik nr 19 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lutego 2005 r.

Nr 19

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
450

nr 1/2005 z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru ważniejszych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa wielkopolskiego

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
451

nr 33/2005 z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona i Rady Gminy Wilczyn

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
452

nr XXVII/260/2004 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce

 
453

nr XIX/149/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących sprawę ograniczenia używania materiałów i artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie gminy Zaniemyśl

 
454

nr XXIV/168/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2005r

 
455

nr XXIV/169/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lwówek na rok 2005

 
456

nr XXIV/170/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek oraz Dyrektorów szkół i placówek oświatowych gminy Lwówek

 
457

nr XXIV/171/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lwówek

 
458

nr XXIV/172/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci

 
459

nr XXIV/173/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego udzielonych w ramach zadań własnych gminy oraz określenia części wydatków podlegających zwrotowi

 
460

nr XX/118/2004 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
461

nr XXIV/230/2004 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na drogach gminnych

 
462

nr XXV/185/2004 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bojanowo

 
463

nr XVIII/109/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
464

nr XXV/184/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych oraz inkasa tych opłat

 
465

nr XXV/187/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2005 rok

 
466

nr XXV/197/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Wolsztyn

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
467

nr XXVI/212/2004 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Pilski

 
468

nr XXVI/216/2004 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Pilskiego

 


UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

 
469

nr 16/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2005

 
470

nr XI/30/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2005 r.

 
471

nr 10/III/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów -Selekt" z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów -Selekt" na rok 2004

 
472

nr 13/2004 Zgromadzenia Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego z siedziba w Mieścisku z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego na 2005r.

 
473

nr 19/IV/2004 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 21 grudnia 2004r.

 
474

nr 26/2004 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2005r.

 
475

nr 9/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miedzygminnego "Obra" na 2005 rok

 
476

nr VIII/32/2004 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2005

 
477

nr 16/II/2004 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego "Wielkopolska Gościnna" w sprawie planu finansowego na 2005 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:26