Dziennik nr 18 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 lutego 2004 r.

Nr 18

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
527

nr XI/57/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

 
528

nr XI/58/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Chodzież

 
529

nr XI/41/03 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłowo

 
530

nr XIV/130/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2004

 
531

nr XIII/101/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 stycznia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr XIII/101/99 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 1999 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność gminy i obciążenie dzierżawców czynszem

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
532

nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

 


POROZUMIENIE

 
533

zawarte w dniu 1 października 2003 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Pilskiego na zakup samochodu ratownictwa Drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:46