Dziennik nr 177 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 września 2009 r.

Nr 177

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2972

nr XXX/238/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2973

nr XXX/244/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego położonego obręb Świniec

 
2974

nr XXX/260/2009 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą " Wygoda II" dla terenu obejmującego działki o numerach ewidencyjnych gruntu: 26/28; 26/30; 26/34; 26/37; 26/38 (część); 26/47; 26/46; 27; 32/12; 32/14; 32/15; 33/13; 33/14; 35/7; 35/8; 1111; 1112; 1102; 1103; 1097; 1096; 1110; 1104; 1101; 1098; 1095; 1092; 1088; 1082; 1081; 1080; 1089; 1090; 1093; 1091; 1094; 1099; 1100;1105; 1108; 1109; 1106; 1107; 1179; 1178; 1177; 1176; 1075; 1074; 1073; 1072; 1071; 1070; 1052; 1064; 1063; 1061; 1060; 1059;1062; 1058; 1051; 1050; 1049; 1042; 1048; 1047; 1043; 1041; 1040; 1039; 1034; 1033; 1032; 1031; 1030; 1029; 1022; 1023; 1024; 1021; 1020; 1019; 1087; 1086; 1083; 1084; 1085; 1069; 1065; 1066; 1067; 1068; 1054; 1055; 1056; 1057; 1053; 1046; 1045; 1044; 1038; 1037; 1036; 1035; 1027; 1028; 1026; 1025; 1016; 1018; 1017; położone w miejscowości Rakoniewice

 
2975

nr XXXVII/393/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2009 - 2013

 
2976

nr XXXVII/393409 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia w Śmiglu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania

 
2977

nr XXXVI/254/2009 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

 
2978

nr XXXVI/255/2009 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
2979

nr XXXIV/200/2009 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Wysoka z Miejsko - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 
2980

nr XXXV/225/09 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy

 
2981

nr XXXVIII/452/09 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji w stosunku do niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

 


SPRAWOZDANIA

 
2982

zarządzenie Nr 139/09 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2008

 
2983

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za rok 2008

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2984

z dnia września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:57