Dziennik nr 174 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 września 2009r.

Nr 174

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2933

nr XXIX/251/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - dla części wsi Sowina

 
2934

nr XXIX/162/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lokali użytkowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na kolejne umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat

 
2935

nr XXXV/183/09 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/172/09 z dnia 28.04.2009 roku do wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2009 r

 
2936

nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy Mycelin z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mycelin

 
2937

nr XL/264/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Kępno

 
2938

nr XL/265/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kępno

 
2939

nr XXVII/139/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Miksat

 
2940

nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 


SPRAWOZDANIE

 
2941

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2008 rok

 


POROZUMIENIE

 
2942

z dnia 17 sierpnia 2009 r. zawarte pomiędzy Miastem a Gminą Pleszew a Gminą Gołuchów w sprawie przebudowy drogi gminnej- odcinka ulicy Południowej w Kuczkowie zlokalizowanej na działce nr 336 obręb Kuczków gm. Pleszew i działce 75/1 obręb Krzywosądów gm. Gołuchów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:47