Dziennik nr 172 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 września 2009 r.

Nr 172

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2917

nr XLIX/298/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego terenu części działki nr 257, ark. mapy 2, we wsi Wydartowo, gmina Trzemeszno

 
2918

nr XXV/215/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwiercin i Ćwiercin KR, położonych w miejscowości Ćwiercin, Gm. Witkowo

 
2919

nr XXIII/153/2009 Rady Gminy Granowo z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Granowo na obszarze działki o nr ewid.: 566/2

 
2920

nr XXXIV/233/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Piaski na lata 2009-2013

 
2921

nr XXVII/339/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wierzyce, działka nr ewid. 206 w gminie Łubowo

 
2922

nr XLIII/240/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
2923

nr XLIII/243/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2924

nr XXXVIII/532/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2925

nr OPO-4210-53(5)/2009/61/IX/MJ z dnia 1 września 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:41