Dziennik nr 161 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 4 września 2009 r.

Nr 161

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2748

nr 183/09 Rady Gminy we Wronkach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia targowiska gminnego we Władysławowie

 
2749

nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 
2750

nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

 
2751

nr XXVII/267/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 
2752

nr 140/09 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów

 
2753

nr XXXVII/311/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i psychologów

 
2754

nr XXXVII/316/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2755

nr XXXVIII/276/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica

 
2756

nr XXXI/189/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2-009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat

 
2757

nr XXVI/209/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawianie gruntów gminnych na terenie Gminy Lipka

 
2758

nr XXVI/211/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
2759

nr XXVI/212/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipka

 
2760

nr XXVI/213/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipka

 
2761

nr XXVI/214/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/08 Rady Gminy Lipka z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz inny środków przeznaczonych na ten cel dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Lipka

 
2762

nr XXVI/215/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Lipka

 
2763

nr XXVI/217/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
2764

nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2009-2012"

 
2765

nr XXXVII/157/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2009/2010

 
2766

nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona

 


SPRAWOZDANIE

 
2767

zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Połajewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:06