Dziennik nr 16 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 lutego 2005 r.

Nr 16

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
377

nr XIX/135/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Blizanowie

 
378

nr XIX/136/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
379

nr XIX/132/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
380

nr XIX/91/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kraszewice

 
381

nr XIX/92/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Kraszewice

 
382

nr XIX/93/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kraszewice

 
383

nr XX/187/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
384

nr XX/188/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 
385

nr 131/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2005

 
386

nr 126/XIX/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego

 
387

nr XXVI/132/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r.

 
388

nr XXVI/137/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Brudzew

 
389

nr XXVI/138/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
390

nr XXVI/139/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w zasobie mieszkaniowym gminy

 
391

nr XXIII/243/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
392

nr XXX/201/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Czarnków

 
393

nr XVIII/170/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/224/2001 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska

 
394

nr XVII/181/04 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
395

nr XVII/185/04 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Margonin

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
396

nr SO 0951/15/4/D/Ka/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Mikstat deficytu budżetowego na rok 2005

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW POWIATÓW

 
397

sprawozdanie z dnia 24 stycznia 2005 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego za 2004 rok

 
398

sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

 
399

nr 29/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej znajdującego się na terenie Miasta Leszna w roku 2005

 


INFROMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
400

nr WCC/55C/293/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/58E/293/W/OPO/2005/AJ z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany warunków koncesji na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:33