Dziennik nr 148 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 listopada 2001 r.

Nr 148


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3054

nr 47/01 z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na wodach płynących w województwie wielkopolskim

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3055

nr XXXI/210/01 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo - usługowych rejon ulicy Czarnieckiego w Kłecku

 

3056

nr XLVIII/392/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów cmentarza we wsi Czapury, obejmujących obszar części działek o nr ewid. 80, 81 i 83

 

3057

nr XLVIII/393/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmującego działki o nr ewid. 620/6, 632/4 i części działki o nr ewid. 632/3

 

3058

nr XXXVII/256/2001 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/224/97 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kobyla Góra oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych

 

3059

nr 142/XXVI/2001 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/111/97 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

 

3060

nr 143/XXVI/2001 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

3061

nr XXX/35/2001 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 listopada 2001 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych

 

3062

nr XXX/36/2001 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 10 listopada 2001 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów do kategorii dróg gminnych

 

3063

nr XXXVI/236/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1

 

3064

nr XXX/289/2001 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec, na obszarze wsi Kobylec

 

3065

nr XXXII/203/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok na obszarze gminy Kiszkowo oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

3066

nr XXXII/207/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Dąbrówce Kościelnej dz. nr ewid. 40/11

 

3067

nr XXXII/208/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Sławno dz. nr ewid. 1565

 

3068

nr XXXII/209/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę obiektów kultu religijnego oraz rekreacji w Imiołkach dz. nr ewid. 46

 

3069

nr XXXIV/175/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Konojad na obszarze działki o nr ewid. 564/2 w gminie Kamieniec

 

3070

nr XXXIV/176/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Kamieniec obejmującej obszar części działki o nr ewid. 101 - zmiana planu ogólnego gminy Kamieniec

 

3071

nr XXXIV/177/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Kamieniec obejmującej obszar działki o nr ewid. 235, 236, 237 - zmiana planu ogólnego gminy Kamieniec

 

3072

nr XXXIV/178/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Kamieniec obejmującej obszar działki o nr ewid. 403/2 - zmiana planu ogólnego gminy Kamieniec

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

3073

nr XXIII/132/2001 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Międzychodzkiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

3074

nr OPO-820/230-A/4/2001/III/AK z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Rawiczu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 09:43