Dziennik nr 145 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 listopada 2001 r.

Nr 145


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2960

nr 45/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia projektu rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Dębina" w Nadleśnictwie Durowo na rok 2002

 


UCHWAŁY RAD GMIN:

2961

nr XXVII/163/2001 Rady Gminy Krzykosy z dnia 19 września 2001 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok

 

2962

nr XXVI/257/01 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo

 

2963

nr XXVI/258/2001 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Kościan

 

2964

nr XXIV/180/2001 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 października 2001 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001

 

2965

nr 428/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie Fundacji Śrem XXI wieku

 

2966

nr XXXII/189/01 Rady Gminy w Nowym Mieście n/Wartą z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Nowe Miasto n/Wartą z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 

2967

nr XXXII/190/01 Rady Gminy w Nowym Mieście n/Wartą z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 

2968

nr XXXII/192/01 Rady Gminy w Nowym Mieście n/Wartą z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci

 

2969

nr XXXII/194/01 Rady Gminy w Nowym Mieście n/Wartą z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą

 

2970

nr XXXVII/163/2001 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn

 

2971

nr XXXVII/209/01 Rady Gminy Przykona z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Przykona

 

2972

nr XXIV/180/2001 Rady Gminy w Dominowie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych gminy Dominowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

2973

nr XXX/197/2001 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok

 

2974

nr XXX/198/2001 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku oraz odprowadzania 1 m3 ścieków

 

2975

nr XXX/201/2001 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk

 

2976

nr XXIV/230/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

2977

nr XXX/200/2001 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XXVII/93 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych i terenów stanowiących mienie komunalne

 


UCHWAŁY RAD POWIATU

2978

nr XXIX/140/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego i należących do niego osób prawnych

 

2979

nr XXIX/141/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie planu utworzenia na terenie Powiatu Średzkiego sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 

2980

nr XXIX/136/01 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Szamotulskim

 

2981

nr XXVII/227/2001 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego

 

2982

nr XXVII/228/2001 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie przyjęcia nowej sieci szkól ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrowskim

 

2983

nr XXIII/130/2001 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 09:53