Dziennik nr 14 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 lutego 2005 r.

Nr 14

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
336

nr XXX/204/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta koła dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 roku

 
337

nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 roku

 
338

nr XXV/167/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca

 
339

nr 204/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 roku

 
340

nr 205/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Ślesin oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 
341

nr 207/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
342

nr 208/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
343

nr 209/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
344

nr 210/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Ślesin

 
345

nr XXVI/230/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych świadczonych przez Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim i podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie tej działalności oraz szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług

 
346

nr XXVI/233/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Posada i Kazimierz Biskupi

 
347

nr XVIII/129/2004 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Mikstat na 2005 rok

 
348

nr XVI/120/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości

 
349

nr XVI/121/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra

 
350

nr XXV/114/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
351

nr XX/145/2004 Rady Gminy w Słupcy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słupca

 
352

nr XVIII/122/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
353

nr XVIII/124/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnówka

 
354

nr XVIII/126/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie gminy Tarnówka

 
355

nr VII/58/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodzież na rok 2005

 
356

nr XVIII/119/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Granowo na rok 2005

 
357

nr XIX/140/2004 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:37