Dziennik nr 138 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 listopada 2001r.

Nr 138


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2726

nr 161/01 z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2727

nr XXXI/29/2001 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gizałki

 

2728

nr XXXVII/434/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w części dotyczącej wsi Gruszczyca - działki oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5 i 315 o łącznej powierzchni zmiany 6,98 ha /zmiana przeznaczona z upraw polowych na tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego

 

2729

nr XXXVII/436/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza dla działek położonych w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 18/1 i 18/2 - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - pow. zmiany 0.43 ha

 

2730

nr XXXV - 229/2001 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w miejscowości Podrzewie

 

2731

nr XXVII/485/2001 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie Długiej i Dobrej

 

2732

nr XXVII/486/2001 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy prostopadłej do Długiej

 

2733

nr XXVII/494/2001 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii drogi gminnej

 

2734

nr LVI/490/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej wzdłuż drogi krajowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym - węzeł komunikacyjny przy wiadukcie

 

2735

nr LVI/491/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeżmierowo - rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 - działki nr 211/2, 211/3, 211/4 i 210/4

 

2736

nr XXXIV/206/01 Rady Gminy Każmierz z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Każmierz

 

2737

nr XXXV/249/2001 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za II półrocze 2001 r. nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi

 

2738

nr XXXII/177/2001 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2739

nr XXX/167/01 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzane ścieki

 

2740

nr XLI/429/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 października 2001 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kowanówko

 

2741

nr XXXIII/221/2001 Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 25 pażdziernika 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/215/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. dotyczącej ustalenia opłat za wywóz i przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Rakoniewicach

 

2742

nr XXXIII/222/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 25 października 2001r. w sprawie opłat za zrzut ścieków do przyzagrodowych oczyszczalni

 

2743

nr XXXIII/224/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 25 października 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

2744

nr XXXIII/226/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 25 października 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulic w gminie Rakoniewice

 

2745

nr XXXII/242/2001 Rady Gminy w Łubowie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmiany ceny wody pitnej za 1 m3

 

2746

nr XXXII/243/2001 Rady Gminy w Łubowie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie opłat za wprowadzenie ścieków do kanalizacji

 

2747

nr 32/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

 

2748

nr 33/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe

 

2749

nr 35/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2001 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali przez ich najemców, udzielania bonifikaty od ceny jeżeli nieruchomość sprzedawana jest jako lokal mieszkalny oraz udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

2750

nr 38/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

2751

nr XXXVIII/286/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2001 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym: pedagogów, psychologów, określenia liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela- bibliotekarza

 

2752

nr XXXVIII/289/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2002 oraz sposobu pobierania tego podatku

 

2753

nr XXVI/161/2001 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

2754

nr XXVI/164/2001 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczoną z wodociągów zbiorowych stanowiących mienie komunalne i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych oraz na punkt zlewczy

 

2755

nr XXVI/166/2001 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

2756

nr 106/2001 Zarządu Miejskiego w Środzie Wlkp. z dnia 22 października 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki z o.o. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp

 

2757

nr XXXVI/321/2001 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2758

nr XXXIV/159/2001 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego

 

2759

nr XXIX/166/2001 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego

 

2760

nr XXIX/167/2001 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2761

nr OPO-820/1363-A/5/2001/I/AJ z dnia 7 listopada 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo " Stomil" spółka z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2762

z dnia 9 listopada 2001 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:11