Dziennik nr 13 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 lutego 2004 r.

Nr 13

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
384

nr 8/04 z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
385

nr 62/VIII/2003 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

 
386

nr VII/46/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 4 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty targowej

 
387

nr VII/56/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 4 września 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
388

nr X/77/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2004

 
389

nr X/78/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowania zwolnień

 
390

nr X/79/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
391

nr X/80/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

 
392

nr X/81/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
393

nr X/67/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2004 rok

 
394

nr X/68/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
395

nr XIV/198/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ulicy Strzeleckiej

 
396

nr XIV/199/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ulicy Drzymały

 
397

nr XIV/200/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ulicy Różanej

 
398

nr 73/IX/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 121/XVIII/2000 Rady Gminy Brzeziny z dnia 5 września 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń i nagród

 
399

nr XV/87/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

 
400

nr XV/88/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

 
401

nr XV/90/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2004 rok

 
402

nr XIV/48/2003 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 
403

nr XIV/49/2003 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej

 
404

nr XIII/105/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych nieruchomości rolnych

 
405

nr 117/XV/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
406

nr XV/78/2003 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów, wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
407

nr XVII/111/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 
408

nr XVII/112/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy

 
409

nr XI/70/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
410

nr XI/71/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych

 
411

nr XIII/58/2003 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
412

nr IX/75/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
413

nr WCC/726A/122/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/757A/122/W/OPO/2004/AJ z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany warunków koncesji udzielonej Kotłowni "IZOPOL" Zakład Gospodarki Cieplnej i Wodnej sp. z o.o. w Trzemesznie

 
414

informacja z dnia 19 stycznia 2004 roku o przedsiębiorstwie energetycznym Zakład Karny we Wronkach, ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 10:02