Dziennik nr 120 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 lipca 2004 r.

Nr 120

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 
2376

nr 11/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 10/2004 z dnia 20 maja 2004r. ustanawiającego obwody rybackie na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2377

nr XV/79/04 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Miłosław

 
2378

nr XVIII/130/2004 Rady Miejskiej w Krobii z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
2379

nr XXV/332/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi świadczone przez Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

 
2380

nr XXV/333/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy

 
2381

nr XXV/345/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/195/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Gostyń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2382

nr XIX/113/2004 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chrzypsko Małe gmina Chrzypsko Wielkie

 
2383

nr XXV/236/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy oraz określenia zasad ich wynajmowania

 
2384

nr XIX/184/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na obrót nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości

 
2385

nr XIX/148/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia nazw dla nowo powstałych ulic na terenie miasta Nowego Tomyśla oraz Glinna

 
2386

nr XV/75/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Krzemieniewo

 
2387

nr XVIII/120/2004 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim

 
2388

nr XVIII/121/2004 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, oraz zasiłków okresowych i zakupu gorącego posiłku

 
2389

nr XVIII/122/2004 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
2390

nr XIX/111/2004 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, których zarządcą jest Wójt Gminy

 
2391

nr XIX/112/2004 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonaniu wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2392

nr XXI/183/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

 
2393

nr XXI/186/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci

 
2394

nr XXI/187/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego udzielonych w ramach zadań własnych gminy oraz określenia części wydatków podlegających zwrotowi

 
2395

nr XXI/188/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 
2396

nr XIV/90/04 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2397

nr XIV/94/04 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu świadczeń pomocy społecznej przyznanych w formie zasiłku celowego i pomocy rzeczowej w ramach zadań własnych gminy

 
2398

nr XIV/95/04 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Dominowo

 
2399

nr XIV/96/04 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu świadczeń pomocy społecznej przyznanych w formie zasiłku okresowego w ramach zadań własnych gminy

 
2400

nr XIV/97/04 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 
2401

nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie

 
2402

nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pomoc rzeczową

 
2403

nr 311 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

 
2404

nr 317 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz od ceny sprzedaży tego prawa

 
2405

nr XXII/132/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szamotuły w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Mutowo

 
2406

nr XXIX/215/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum w Rożnowie

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2407

nr XIX/149/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
2408

nr XIX/150/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z odpłatności za pobyt ich dziecka, również po osiągnięciu pełnoletniości w rodzinie zastępczej

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2409

nr XXII/318/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

 
2410

nr XXIII/341/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

 


POROZUMIENIA

 
2411

zawarte w dniu 20 lipca 2004 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Złotowskiego w sprawie dotacji na wykonywanie zadania na rzecz rolnictwa

 
2412

zawarte w dniu 20 lipca 2004 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Ostrzeszowskiego w sprawie dotacji na wykonywanie zadania na rzecz rolnictwa

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 10:56