Dziennik nr 12 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 lutego 2005 r.

Nr 12

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
264

nr XX/24/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zasad wysokości zwrotu zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego

 
265

nr XXI/118/2004 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalania zasad zarządzania mieniem gminnym

 
266

nr XXI/120/04 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii

 
267

nr XXI/122/04 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 
268

nr XX/178/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
269

nr XX/179/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
270

nr XX/180/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów płatności w 2005 r.

 
271

nr XX/181/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
272

nr XX/182/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji

 
273

nr XX/183/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
274

nr XX/186/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy Przygodzice

 
275

nr XXI/188/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/92/03 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2003 r. dotyczącej zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi w nieruchomościach będących mieniem Miasta i Gminy Ostrzeszów

 
276

nr XXI/190/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 
277

nr XXVI/359/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/288/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
278

nr XXVI/360/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/289/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania

 
279

nr XIX/129/2004 Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zbiersk Cukrownia

 
280

nr XXVI/125/ 2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

 
281

nr XXV/437/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 r.

 
282

nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza

 
283

nr XXIV/190/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krzyż Wlkp.

 
284

nr XVIII/169/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla

 


POROZUMIENIA

 
285

zawarte w dniu 15 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Konina w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
286

zawarte w dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
287

zawarte w dniu 5 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
288

zawarte w dniu 3 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Kalisza w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
289

zawarte w dniu 4 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Wągrowieckiego w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
290

zawarte w dniu 5 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Pleszewskiego w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
291

zawarte w dniu 10 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kościańskiego w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
292

zawarte w dniu 12 stycznia 2005 r. pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Żerków w sprawie zorganizowania i zapewnienia dla mieszkańców miasta i gminy Żerków funkcjonowania Ośrodka Wsparcia

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
293

nr PCC/1075B/4842/W/OPO/2005/AJ i nr OCC/318B/4842/W/OPO/2005/AJ z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy komunalnego zakładu budżetowego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:41