Dziennik nr 12 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 lutego 2004 r.

Nr 12

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
361

nr 9/04 z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu "Kawęczyńskie Brzęki" w Nadleśnictwie Koło

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
362

nr 11/04 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bralin

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
363

nr IX/72/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Kościele

 
364

nr X/80/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 18 września 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/72/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Kościelec

 
365

nr XI/63/2003 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Golina

 
366

nr XII/71/2003 Rady Gminy w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

 
367

nr XII/72/2003 Rady Gminy w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2004 rok

 
368

nr XII/73/2003 Rady Gminy w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok

 
369

nr XII/74/2003 Rady Gminy w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2004 rok

 
370

nr XII/75/2003 Rady Gminy w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2004 rok

 
371

nr XII/76/2003 Rady Gminy w Malanowie z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

 
372

nr XV/108/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Międzychód do kategorii dróg gminnych

 
373

nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona

 
374

nr XVI/83/03 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej

 
375

nr XVI/84/03 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 
376

nr XVI/158/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni

 
377

nr XVI/159/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych

 
378

nr XVI/109/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

 
379

nr XVI/111/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Kaźmierzu

 
380

nr XIV/96/03 Rady Gminy Powidz z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
381

nr XIV/97/03 Rady Gminy Powidz z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 


KOMUNIKAT STAROSTY

 
382

komunikat Starosty Chodzieskiego z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
383

z dnia 19 stycznia 2004 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Pyzdry i Rady Gminy Grodziec przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2004 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 10:05