Dziennik nr 119 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 lipca 2004 r.

Nr 119

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2360

nr 93/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mikstacie

 
2361

nr 94/04 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu i Rady Gminy Skulsk

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2362

nr XVI/98/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica

 
2363

nr XXVI/224/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo

 
2364

nr XXVI/225/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Więckowice

 
2365

nr XXVI/227/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

 
2366

nr XXVI/228/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania i ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych

 
2367

nr XXVI/229/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
2368

nr XXVI/230/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 
2369

nr 202/XXVII/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 


POROZUMIENIA

 
2370

zawarte w dniu 28 maja 2004 r. pomiędzy Ministrem Kultury a Miastem Kalisz w sprawie utworzenia i prowadzenia Liceum Plastycznego w Kaliszu

 
2371

międzygminne porozumienie komunalne nr 1/2004 zawarte w dniu 1 lipca 2004 r. pomiędzy Gminą Lipno a Miastem Leszno w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

 
2372

międzygminne porozumienie komunalne nr 2/2004 zawarte w dniu 1 lipca 2004 r. pomiędzy Gminą Święciechowa a Miastem Leszno w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

 


INFORMACJA O PRZEDSIĘBIRSTWIE ENERGETYCZNYM

 
2373

informacja o przedsiębiorstwie energetycznym - Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2374

nr OPO-4210-33(3)/2004/4842/I/ED z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zarząd Dróg z siedzibą w Kościanie

 


SPRAWOZDANIE

 
2375

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 10:59