Dziennik nr 118 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 czerwca 2010 r.

Nr 118

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2214

nr XLVI/649/10 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2010 -2014

 
2215

nr XLVI/652/10 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych części ulicy Biskupickiej w Kaliszu

 
2216

nr XLVI/653/10 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych ulic :Wał Piastowski, Wał Matejki, Wał Jagielloński i Wał Bernardyński w Kaliszu

 
2217

nr XLVI/656/10 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów

 
2218

nr XLVI/663/10 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej

 
2219

nr XLVIII/350/10 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2009-2012"

 
2220

nr XXIX/182/10 Rady Gminy Czermin z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2221

nr XXVII/187/10 Rady Gminy Chocz z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych , na terenie Gminy Chocz należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 07 października 2008 r.

 
2222

nr XXXII/269/10 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Gołuchów sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2223

nr XLVIII/267/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 9 marca 2010 roku w prawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2224

nr KN. Pi. 2.0911-90/10 orzekające nieważność uchwały Nr XXIV/164/2010 Rady Gminy w Połajewie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 


INFORMACJA

 
2225

ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na 2009 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 14:29