Dziennik nr 118 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 lipca 2004 r.

Nr 118

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2339

nr XXIV/300/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2340

nr XXIV/303/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kamionkach

 
2341

nr XXVII/313/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej - Kórnik rejon ul. Śremskiej, obręb Bnin dz. nr ewid. 314

 
2342

nr XXVII/315/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjnej - Gądki rejon ul. Kwiatowej, dz. nr ewid. 16/19

 
2343

nr XXV/182/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
2344

nr XXV/192/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2345

nr XXV/193/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
2346

nr XXV/195/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie objęcia nazwą ulica Rolna nowo powstałego odcinka ulicy w Swarzędzu, stanowiącej jej przedłużenie

 
2347

nr XXI/207/04 Rady Miejskiej w Pobiedziskach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, ulic gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
2348

nr XXII/141/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2349

nr XIX/101/2004 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie

 
2350

nr XXXVII/221/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic

 
2351

nr XXXVII/223/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2352

nr XIV/147/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
2353

nr XVIII/94/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 
2354

nr XVIII/95/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 
2355

nr XVIII/96/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 


POROZUMIENIA

 
2356

zawarte w dniu 21 czerwca 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego a Burmistrzem Obornik w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu obornickiego Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

 
2357

zawarte w dniu 2 lipca 2004 r. pomiędzy Powiatem Konińskim a Związkiem Międzygminnym "Koniński Region Komunalny" w sprawie powierzenia Związkowi Międzygminnemu prowadzenia zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska

 
2358

zawarte w dniu 14 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a Miastem Leszno w sprawie powierzenia do realizacji zadania całodobowej opieki nad dziećmi w rodzinie zastępczej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2359

nr OPO-4210-29/(3)/2004/1157/II/ED z dnia 6 lipca 20004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Gostyniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:03