Dziennik nr 117 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 czerwca 2010 r.

Nr 117

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2183

nr XXX/177/10 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Dominowo

 
2184

nr XXXVI/475/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Gostyń przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

 
2185

nr XXVII/156/10 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/2009 r. Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

 
2186

nr XXVII/157/10 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/146/2009 r. Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2187

nr XXVII/159/10 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rychtal

 
2188

nr XXVII/160/10 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Rychtal

 
2189

nr XXXVI/183/10 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasteczko Krajeńskie oraz jej jednostkom organizacyjnym

 
2190

nr XLVII/345/10 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2191

nr XLVIII/358/10 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, opłat dodatkowych ,określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w Krotoszynie oraz podziału linii na strefy

 
2192

nr XLVIII/361/10 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/345/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 lutego 2010 r, w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2193

nr XLVI/478/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 
2194

nr XLVI/479/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zasługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 
2195

nr XXVIII/214/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

 
2196

nr XXVIII/216/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 
2197

nr XLVIII/390/10 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto III

 
2198

nr XXXI/232/10 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przeprowadzenia gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą-zagospodarowanie złóż gazu w rejonie Środy Wlkp.-w gminie Zaniemyśl

 
2199

nr LXVIII/676/10 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 kwietnia 2010 roku. w sprawie nadania nazwy ulicy

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2200

nr XLI/281/10 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

 
2201

nr XLI/282/10 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego :określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół i placówek oświatowych nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 
2202

nr XLV/211/10 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie na parkingu strzeżonym

 


SPRAWOZDANIE

 
2203

zarządzenie nr 15/10 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
2204

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2010 r. dotyczący skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 marca 2005 r. nr XXVI/180/05 w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy dla uczniów

 


POROZUMIENIA

 
2205

aneks nr 1/10 z dnia 24 marca 2010 r do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 
2206

aneks nr 1/10 z dnia 24 marca 2010 r do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 
2207

aneks nr 1/10 z dnia 24 marca 2010 r do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przygodzice prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 
2208

aneks nr 1/10 z dnia 24 marca 2010 r do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sośnie prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 


ROZSTRZYGNI ĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2209

nr KN.Ka.I-5.0911-76/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr XXVII/186/10 Rady Gminy Chocz z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chocz należącej do porozumienia międzygminnego w Jarocinie

 
2210

nr KN.I-8.0911-80/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność §4 pkt 1 Rozdziału I; § 5 ust 2 Rozdziału II; §2 ust 4, §3ust 1 Rozdziału III; §3 ust 1, § 3 ust 2 zdanie drugie, § 3 ust 4 Rozdziału IV ; §1 ust 6 Rozdziału V załącznika do uchwały Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo

 
2211

nr KN.Le.3.0911/81/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność § 5 ust.2 pkt 5 uchwały Nr XLIV/325/2010 z dnia 11 marca 2010r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w części dotyczącej w zakresie wyrazów" przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim"

 
2212

nr KN.Le.2.0911-89/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność § 4 uchwały Nr XXXVII/366/10 Rady Gminy Kościan z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Kościan: w zakresie podstawy wyrazów "w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" oraz w zakresie podstawy prawnej tj.:" art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r.,poz. 1591 ze zm.)"

 


INFORMACJA

 
2213

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Ryczywół

 
 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 14:36