Dziennik nr 115 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 lipca 2004 r.

Nr 115

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2269

nr XXV/156/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przeźmierowie - działka nr 24/8 - Osiedle Akademii Rolniczej, część B

 
2270

nr XXIX/173/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych - Ceradz Kościelny - część wschodnia

 
2271

nr XXIX/174/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych dla gminy Tarnowo Podgórne - część Lusowo, III L 9 ZP

 
2272

nr XV/180/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego

 
2273

nr XIX/289/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta

 
2274

nr XVIII/146/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XLIII/473/2002 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 10 października 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
2275

nr XVIII/151/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2276

nr 99/2004 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 117/2000 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 15 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
2277

nr XX/172/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia statutów sołectw występujących na terenie gminy Pniewy

 
2278

nr XXV/205/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działek położonych w Sarbinowie przy ul. Długiej i oznaczonych nr geod. 82, 81/1, 81/2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej częściowo z usługami rzemieślniczymi

 
2279

nr XVI/129/04 Rady Gminy Kościan z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Nowym Dębcu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokość opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 
2280

nr 191/XXIV/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych we wsi Psarskie

 
2281

nr 192/XXIV/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Śremie

 
2282

nr 193/XXIV/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem

 
2283

nr 113/2004 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Władysławów

 
2284

nr 114/2004 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie

 
2285

nr XLVI/495/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Poznania

 
2286

nr 171/XXVI/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
2287

nr XXVI/227/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 czerwca 2004 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Suchym Lesie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2288

nr XIV/147/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 czerwca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
2289

nr XVIII/84/04 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych

 
2290

nr XVIII/85/04 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 
2291

nr XVIII/86/04 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:17