Dziennik nr 114 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 czerwca 2010 r.

Nr 114

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2110

nr XXXVII/182/09 Rady Gminy Białośliwie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

 
2111

nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010 r.

 
2112

nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2010

 
2113

nr XLIII/310/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych

 
2114

nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2115

nr XXXVI/179/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie

 
2116

nr XXXVI/181/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian6y statutów sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie

 
2117

nr XXXVI/182/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasteczko Krajeńskie sprzedawanych na rzecz ich najemców

 
2118

nr XLIV/319/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/308/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków

 
2119

nr XXIV/163/2010 Rady Gminy w Połajewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Połajewo

 
2120

nr XXXI/245/2010 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych w Szamocinie

 
2121

nr XXXI/246/2010 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szamocinie

 
2122

nr XXIX/168/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kaczory

 
2123

nr XL/280/10 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2010 r. w nadania nazw ulicom na terenie wsi Kotuń

 
2124

nr XLV/394/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i psychologów

 
2125

nr LIII/304/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2126

nr XXXV/343/2010 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzyż Wlkp.

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2127

nr XXXVII/254/2009 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 19:56