Dziennik nr 109 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 czerwca 2010 r.

Nr 109

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2002

nr XXXII/215/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
2003

nr XLVI/379/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2010

 
2004

nr XXXVIII/355/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Łomnicy, gm. Zbąszyń

 
2005

nr XXXV/205/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2006

nr XXV/206/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 
2007

nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 
2008

nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Chrzypsko Wielkie

 
2009

nr XLIII/247/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic oraz aktualizacji przebiegu istniejących ulic w Czerniejewie

 
2010

nr XXXVI/248/2010 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

 
2011

nr XXXVI/249/2010 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na cele publiczne związane realizacją zadań Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku sposobu ich naliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2012

nr XLV/680/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2010 roku oraz rejonizacji tych upraw

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2013

nr 5/390/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 marca 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XLII/272/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Piaski przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

 
2014

nr 5/393/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 marca 2010 r. orzekające nieważność uchwały Nr 385/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

 
2015

nr 5/421/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 marca 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXVIII/367/2010 Rady Miejskiej w Murowane Goślinie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/265/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust 7 ustawy o systemie oświaty oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Murowana Goślina przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
2016

nr 6/430/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXIII/154/2010 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kraszewice na 2010 rok

 
2017

nr 6/445/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XLVI/509/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 
2018

nr 6/446/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr LVI/385/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Mosina oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
2019

nr 6/447/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XL/195/2010 Rady Gminy Perzów z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 


POROZUMIENIA

 
2020

z dnia 22 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
2021

z dnia 26 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 
2022

Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 25 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Konińskim w sprawie zawierania umów na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich zawarty pomiędzy Gminą Wągrowiec o Gminą Miejską Wągrowiec

 


INFORMACJA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 
2023

informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych w 2009 r. i skreślonych z rejestru

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2024

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2010 roku o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 
2025

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2010 roku o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2026

nr KN.I-7-0911/74/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność uchwały Nr LXV/640/10 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2010 r w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej

 
2027

nr KN.I-3.0911-77/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność uchwały Nr XLIV/286/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki - etap Ib

 


OGŁOSZENIA STAROSTY

 
2028

ogłoszenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2010

 
2029

ogłoszenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2010

 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

 
2030

obwieszczenie Burmistrza Zbąszynia z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Zbąszyń

 


ZESTAWIENIA CZYNSZY

 
2031

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kobylin

 
2032

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Wyrzysk

 
2033

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasto Wyrzysk

 
2034

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Osieczna

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2035

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie nie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lądek

 
2036

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie nie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzymów

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 
2037

sygn. Akt II SA/Po 669/09 z dnia 18 listopada 2009 r. dotyczący uchwały nr XXXVII/433/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 stycznia 2006 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 01.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:16