Dziennik nr 105 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 lipca 2004 r.

Nr 105

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2105

nr XIX/131/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska

 
2106

nr XII/126/2004 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Margonin

 
2107

nr XVIII/160/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica Gmina Rokietnica

 
2108

nr XVIII/161/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mrowino Gmina Rokietnica

 
2109

nr XV/200/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność gminy

 
2110

nr III/24/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Chodzież

 
2111

nr XXVI/195/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia brzmienia nazwy ulicy

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2112

nr XIII/127/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
2113

nr XIII/128/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kaliskiego

 
2114

nr XIII/129/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Powiat Kaliski

 
2115

nr XIX/83/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
2116

nr XVII/88/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach wodnych powiatu chodzieskiego

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2117

nr SO-19/11/D/04/Pi z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec Nr XI/105/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wągrowiec na 2004 rok

 
2118

nr SO-15/14/D/Ln/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w roku 2004

 


POROZUMIENIE

 
2119

zawarte w dniu 26 maja 2004 r. pomiędzy Gminą Wągrowiec a Powiatem Wągrowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika

 


SPRAWOZDANIA

 
2120

z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2003

 
2121

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2003

 
2122

z wykonania budżetu Gminy Środa Wlkp. za 2003 rok

 
2123

z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2003 rok

 
2124

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2003 rok

 
2125

informacja z wykonania budżetu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu na dzień 31.12.2003 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:55