Dziennik nr 103 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 lipca 2004 r.

Nr 103

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2068

nr 79/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernina

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2069

nr XVII/117/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opłat za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 
2070

nr XIX/126/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych

 
2071

nr XV1/94/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/92/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

 
2072

nr XVI/96/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XIII/75/03 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok, sposobu jego poboru i zwolnień

 
2073

nr XVI/100/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

 
2074

nr XXIII/200/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Czapury na obszarze działek nr ewid. 19/2,20 i 21/14

 
2075

nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej

 
2076

nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej

 
2077

nr XIII/69/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 
2078

nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymanie i ochroną dróg

 
2079

nr XXII/138/04 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta Koła dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 
2080

nr XXII/141/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie gminy miejskiej Koło

 
2081

nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Koła

 
2082

nr XIV/120/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta i gminy do kategorii dróg gminnych

 
2083

nr XIV/124/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazu biwakowania

 
2084

nr XII/100/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych: gimnazjum i szkół podstawowych oraz granice ich obwodów

 
2085

nr XIII/109/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazu biwakowania

 
2086

nr XIII/112/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wyłączonych z eksploatacji hydroforni

 
2087

nr XIII/113/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2088

nr XIII/114/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

 
2089

nr XXI/84/2004 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie statutu gminy Kawęczyn

 
2090

nr XVIII/152/2004 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzaju, ustalenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

 
2091

nr XVII/160/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ulicy Konińskiej

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2092

XX/101/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej

 
2093

XX/102/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2094

nr SO-19/13D/04/Pi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Krajence Nr XVII/77/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2004 rok

 
2095

nr SO-19/21P/04/Pi z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Nr 120/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie prognozy kwoty długu gminy i miasta Krajenka w latach 2004 - 2006

 
2096

nr SO 9/15-P/Ka/04 z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kraszewice

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2097

aneks nr 1 do porozumienia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Orchowo przez Powiat Słupecki zadania - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie w 2004 r.

 
2098

aneks nr 1 do porozumienia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrowite przez Powiat Słupecki zadania - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie w 2004 r.

 


SPRAWOZDANIA

 
2099

z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2003 rok

 
2100

z wykonania budżetu Włoszakowice za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:03