Administracja architektoniczno-budowlana do spraw dróg, kolei, budownictwa wodnego oraz terenów zamkniętych

Oddział realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w tym:
 • wydawanie decyzji pozwoleń na budowę dla obiektów i robót budowlanych w zakresie:
 • gospodarki wodnej - hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, przeciwpowodziowych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • usytuowanych na terenach zamkniętych,
 • usytuowanych na obszarze kolejowym,
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
 • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich,
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, robót remontowych i robót rozbiórkowych obiektów, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę w zakresie jak w pkt. 1,
 • zmiana decyzji pozwolenia na budowę - istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie jak w pkt. 1,
 • przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu w zakresie jak w pkt. 1;
 1. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1537 j. t.);
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 j. t.);
 4. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 j. t.);
 5. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 j. t.);
 7. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U., poz. 961).

Kontakt:

Kierownik Oddziału - Jacek Wróblewski
(tel.: 61 854 16 40, e-mail: jwroblewski@poznan.uw.gov.pl)

Z-ca Kierownika Oddziału - Ewa Lewińska - Okła
(tel.: 61 854 19 79, e-mail: elewinska@poznan.uw.gov.pl)

Informacja o opłacie skarbowej:
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
PKO Bank Polski
Nr:  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Wysokość opłaty skarbowej, zgodnie z załącznikiem do ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j. t.).

Informacja o dzienniku budowy.

Wpłaty za dziennik budowy zakupiony w urzędzie należy dokonać na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Wysokość opłaty za dziennik budowy wynosi:

 • 10 stron - 6,00 zł/szt.,
 • 30 stron - 25,00 zł/szt.

Pliki do pobrania

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 29.05.2017 - 14:28